ჩვენს სკოლაში ჩამოყალიბდა დრამის კლუბი, რომლის მიზანია კინო და თეატრით დაინტერესებული მოსწავლეების ამ კლუბში გაწევრიანება  და სხვადასხვა აქტივობებში მათი ჩართვა.

დრამის კლუბი განკუთვნილია დრამატურგიით, კინო-თეატრითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის. 


კლუბის  მიზანია:

დრამატურგიითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებულ მოსწავლეთა აღმოჩენა, მათთვის ამ მიმართულების განვითარებისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა.

 • მოსწავლეების აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას. 
 • მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას. 
 • მისცეს მოსწავლეებს თვითრეალიზაციის საშუალება. 
 • აამაღლოს მოსწავლეთა ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში და ხელი შეუწყოს სასკოლო ცხოვრების     გამრავალფეროვნებას.
 • წლის განმავლობაში მოსწავლეები საკუთარ ცოდნას სხვადასხვა აქტივობებით წარმოაჩენენ.


კლუბის ფუნქციებია:

 • მოსწავლეებისთვის დრამატურგიისა და სამსახიობო ოსტატობის საფუძვლების გაცნობა;
 • მოსწავლეებისთვის სამსახიობო ოსტატობის განვითარებაში დახმარება;
 • მოსწავლეების დრამატურგიულ და თეატრალურ ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობისთვის მომზადება;
 • სხვადასხვა ფორმატის თეატრალური წარმოდგენების დადგმა;
 • სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.  


კლუბის თავმჯდომარე: თამარ ბენდიაშვილი

კლუბის ლიდერი: გიორგი მახათაძე


კლუბის წევრობა:
 • კლუბი შედგება ხელმძღვანელებისგან და წევრებისგან.
 • კლუბის ხელმძღვანელები იღებენ გადაწყვეტილებებს კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებით.
 • კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც დააკმაყოფილებს წევრობის კრიტერიუმებს. კლუბის წევრობისთვის საჭირო კრიტერიუმებს განსაზღვრავს კლუბის ხელმძღვანელი.
 • კლუბის წევრად მიღებისთვის მოსწავლე აქტიურად და წარმატებულად უნდა იყოს ჩართული კლუბის მიერ ორგანიზებულ აქტივობებში. კლუბის წევრად მიღებაზე გადაწყვეტილებას იღებენ კლუბის ხელმძღვანელები.
 • კლუბის წევრი შეიძლება ამოირიცხოს კლუბის წევრობიდან, თუ ის ჩაიდენს კლუბის წევრისთვის შეუფერებელ საქციელს, შეუწყდება სკოლის მოსწავლის სტატუსი ან ჩაიდენს მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ კლუბის წევრები.
 • კლუბის ხელმძღვანელები წევრებთან შეთანხმებით გეგმავენ კლუბის აქტივობებს, მონაწილეობენ აკადემიური პროგრამის შემუშავებასა და სამოქმედო გეგმის გაწერაში, უშუალოდ მონაწილეობენ ღონისძიებების ჩატარებასა და გაძღოლაში, ეწევიან კლუბის საქმიანობის პოპულარიზაციას.
 • ყოველი სემესტრის დასაწყისში კლუბი შეიმუშავებს, ამტკიცებს და სკოლის ადმინისტრაციას წარუდგნეს კლუბის სამოქმედო გეგმას.


 კლუბის წევრი:

 • მონაწილეობს კლუბის საქმიანობის ორგანიზებასა და სამხატვრო ღონისძიებებში;
 • მონაწილეობს კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში;
 • საჭიროების შემთხვევაში ასრულებს კლუბის სპეციალურ დავალებებს.ზემოთ