კლუბის დასახელება: „დებატ კლუბი“
კლუბის თავმჯდომარეივანე ელიკაშვილი

კლუბის თანათავმჯდომარეები:
ლიზი არქანია (კომაროვის სკოლის მოსწავლე)

ნია დვალიძე (კომაროვის სკოლის მოსწავლე)

მარიამ ცქიტიშვილი (კომაროვის სკოლის მოსწავლე) 

ანდრონ ოსიპოვი (კომაროვის სკოლის მოსწავლე)


კლუბის მიზნები:

დებატების კლუბი მიზნად ისახავს მოსწავლეებს დაეხმაროს შემდეგი სახის უნარ-ჩვევების განვითარებაში:

  • ეფექტური კომუნიკაცია,
  • კრიტიკული აზროვნება,
  • აქტიური მოსმენა,
  • არგუმენტირებული მსჯელობა,
  • მიღებული თეორიული ცოდნის საჭიროების შესაბამისად გამოყენება; o ახალი ცოდნის ძველთა დაკავშირება,
  • სამეტყველო ენის ეფექტურად გამოყენება,
  • საჭირო ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება,
  • შემეცნების პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა-ორგანიზება
  • ისტორიული ფაქტების, მოვლენების და პროცესების სისტემური გააზრება, o ადეკვატური თვითშეფასება.


კლუბის ფუნქციები:

ა) დებატების ტექნიკათა შესწავლა;

ბ) სადებატო თემატიკის შერჩევა და მათ შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება; 

გ) დებატების გამართვა სხვადასხვა ფორმატით;

დ) დებატების ჩეპიონატების ორგანიზება;

ე) კლუბის მიზნებთან შესაბამისი სხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.


კლუბის წევრობა:

1. კლუბი შედგება თავმჯდომარისგან, თანათავმჯდომარეებისგან და წევრებისგან;


2. კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს იღებენ თავმჯდომარე

და თანათავმჯდომარეები, კლუბის წევრებთან შეთანხმებით;


3. კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც

დააკმაყოფილებს წევრობის კრიტერიუმებს. კლუბის წევრობისთვის საჭირო კრიტერიუმებს განსაზღვრავენ კლუბის თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარეები ურთიერთშეთანხმებით;

4. კლუბის თითოეული წევრი აქტიურად მონაწილეობს კლუბის საქმიანობაში;

5. კლუბის წევრების მიღების გადაწყვეტილებას იღებს თავმჯდომარე

თანათავმჯდომარეებთან შეთანხმებით;

6. კლუბის თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარეებთან და წევრებთან შეთანხმებით
გეგმავს კლუბის აქტივობებს, მონაწილეობს აკადემიური პროგრამის შემუშავებასა და სამოქმედო გეგმის გაწერაში, უშუალოდ მონაწილეობს ღონისძიებების ჩატარებასა და გაძღოლაში, ეწევა კლუბის საქმიანობის პოპულარიზაციას;

7. კლუბის წევრობის შეწყვეტა ხდება, თუ მოსწავლე ჩაიდენს კლუბის წევრისთვის შეუფერებელ საქციელს, შეუწყდება სკოლის მოსწავლის სტატუსი ან ჩაიდენს მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კლუბის თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარეებთან შეთანხმებით.ზემოთ