ჩვენს სკოლაში ჩამოყალიბდა დებატების ინგლისურენოვანი კლუბი - DEBATE CLUB, რომელში გაწევრიანება შეუძლიათ მოსწავლეებს  მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით. 

 

კლუბის მიზანია:


1. მოსწავლეები შეაჩვიოს ბრიტანული საპარლამენტო დებატების  წარმართვის ტექნიკას (BP Debate Format),


2. მოსწავლეებს განუვითაროს სხვადასხვა კოგნიტური უნარები: სიტყვიერი, აუდიო, კომუნიკაციის, გამომხატველობითი, ინფორმაციის მოძიების, კვლევითი,  და სხვა.


3. მოსწავლეებს განუვითაროს:

  •      ინგლისურად საკუთარი აზრის თავისუფლად   გამოთქმისა და დაცვის უნარი;
  •      სხვადასხვა ყოფით სიტუაციებში უცხო ენის თავისუფლად გამოყენების უნარი;
  •      კრიტიკული აზროვნების უნარი;
  •      ჩაუნერგოს ესთეტიზმი და  ჰუმანიზმი;
  •      გაიმდიდრონ ლექსიკური მარაგი;
  •      სხვათა აზრის მიღებისა და კამათის  უნარი.


4. მოსწავლეთა საკომუნიკაციო ინგლისურის დახვეწა დისკუსიებისა და ჯგუფური მუშაობის გზით


კლუბის ფუნქციებია:  


  • ინგლისურ ენაზე დებატების, კონფერენციებისა და ჯგუფური სამუშაოების დაგეგმვა და ჩატარება;
  • მოსწავლეების საკომუნიკაციო ინგლისურის განვითარებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა და მათი დახმარება;
  • მოსწავლეების ანალიტიკური და პრეზენტატიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;
  • სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.


კლუბის ლიდერები: დავით დომუზაშვილი და ნიკა გაფრინდაშვილი


კლუბის წევრობა:

 

1. კლუბი შედგება ხელმძღვანელისგან და წევრებისგან.

2. კლუბის ხელმძღვანელი იღებს გადაწყვეტილებებს კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებით.

3. კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც დააკმაყოფილებს წევრობის კრიტერიუმებს. კლუბის წევრობისთვის საჭირო კრიტერიუმებს განსაზღვრავს კლუბის ხელმძღვანელი.

4. კლუბის წევრი მონაწილეობს კლუბის აკადემიურ პროგრამაში.

5. კლუბის წევრად მიღებაზე გადაწყვეტილებას იღებს კლუბის ხელმძღვანელი.

6. კლუბის ხელმძღვანელი წევრებთან შეთანხმებით გეგმავს კლუბის აქტივობებს, მონაწილეობს აკადემიური პროგრამის შემუშავებასა და სამოქმედო გეგმის გაწერაში, უშუალოდ მონაწილეობს ღონისძიებების ჩატარებასა და გაძღოლაში, ეწევა კლუბის საქმიანობის პოპულარიზაციას.

7. კლუბის წევრი შეიძლება ამოირიცხოს კლუბის წევრობიდან, თუ ის ჩაიდენს კლუბის წევრისთვის შეუფერებელ საქციელს, შეუწყდება სკოლის მოსწავლის სტატუსი ან ჩაიდენს მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ კლუბის წევრები.

8. ყოველი სემესტრის დასაწყისში კლუბი შეიმუშავებს, ამტკიცებს და სკოლის ადმინისტრაციას წარუდგნეს კლუბის სამოქმედო გეგმას.


განრიგი: შეხვედრები გაიმართება  კვირაში ერთხელ, სამშაბათობით,  306-ე  ოთახში.


ზემოთ